Důležité informace

Výpisy ze zdravotní dokumentace volejte alespoň den předem.

Pokud vyšetřujeme, nemůžeme zvedat telefony! Zavolejte později.

Posledního pacienta ošetříme 15 minut před koncem ordinační doby. Máme i jiné pracovní povinnosti včetně služeb v nemocnici, kam není možné nastoupit se zpožděním.

Informace o výsledcích: Všechny výsledky prochází kontrolou lékaře. Je-li zapotřebí reagovat na nějaký výsledek (pozvání na kontrolu apod.) lékař Vás v nutných případech přímo telefonicky kontaktuje. Je nutné nám oznamovat event. změnu nahlášeného telefonního čísla a emailového kontaktu!

Potřebujete-li předpis trvalé medikace bez nutnosti navštívit lékaře, můžete si recept vyzvednout u sestry. Je vhodné před tím telefonicky zavolat, nebo napsat e-mail.

Návštěvní služba probíhá po předchozí telefonické domluvě, a je určena zejména pro imobilní pacienty. Při ohrožení životních funkcí je nutné volat neprodleně záchrannou službu.

Pracovní neschopnost: v případě, že se pacient nedostaví na plánovanou kontrolu, případně se neomluví telefonicky, přes e-mail, jsme dle zákona povinni ukončit pracovní neschopnost, aniž bychom pacienta kontaktovali !

Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
  1. Dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup.
  2. Řídit se vnitřním řádem poskytovatele.
  3. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
  4. Nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
  5. Je povinen chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke spolupacientům a zdravotnickým pracovníkům. Je povinen respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby. Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
  6. Jednání pacienta nemůže působit úmyslné zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytování zdravotnické služby pacientovi či jiným pacientům.
  7. Registrovaný pacient je povinen do 14 dnů oznámit svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu telefonního či emailového kontaktu, zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.